Industrielawaai

Industrielawaai kan overlast geven in de woonomgeving. Industrieën, scheepswerven, transformatorstations, gaswinningsinstallaties, maar ook crossterreinen, zwembaden, attractieparken, het TT-circuit, de plaatselijke bakker of supermarkt, de volière van de buurman, ze hebben allemaal één ding gemeen: ze veroorzaken geluid.

Om de geluidsoverlast te beperken, worden voorschriften gesteld in vergunningen of besluiten op grond van de Wet milieubeheer, zoals het Activiteitenbesluit. Een akoestisch onderzoek kan nodig zijn bij het verkrijgen van een vergunning, bij een melding, bij het toezicht op een verleende vergunning of bij klachten.

Akoestisch onderzoek industrielawaai

Het NAA brengt het geluid in kaart door metingen en berekeningen uit te voeren, om zo de gegevens van de geluidsbronnen vast te stellen. Ook de bedrijfssituatie wordt geïnventariseerd. Het geeft natuurlijk een ander beeld, wanneer er 3, 10 of 100 vrachtauto’s per dag komen.

In veel gevallen wordt met de verkregen gegevens van de geluidsbronnen en de bedrijfsgegevens een rekenmodel opgesteld. Met dit model worden dan de geluidsniveaus in de omgeving berekend, bijvoorbeeld ter plaatse van de omliggende woningen van derden.

Een geluidsmeting direct bij de woning is natuurlijk ook mogelijk, maar de meetgegevens moeten wel een duidelijke relatie hebben met de representatieve bedrijfssituatie. Een geluidsmeting is natuurlijk maar een momentopname, en de meetgegevens moeten dan wel op de juiste wijze worden beoordeeld.

Van de metingen en de berekeningen wordt een digitaal rapport uitgebracht. U krijgt eerst een conceptrapport om de uitgangspunten en de eerste resultaten te beoordelen. Daarna brengen we een eindrapport uit. Afhankelijk van het onderzoek kan het rapport zeer beknopt, of behoorlijk uitgebreid zijn.

Op grond van de verkregen resultaten kunnen eventueel adviezen worden gegeven over noodzakelijke maatregelen. Ook ten aanzien van (ontwerp)beschikkingen en eventuele bezwaren en beroepen kan het NAA van dienst zijn. In het gehele traject kan of het bedrijf of de overheid worden geadviseerd.

Gerelateerde projecten