Geluidsdosis op uw werk

Een geluidsdosis is het energetisch gemiddelde geluidsniveau gedurende een werkdag. Dit geluidsdosisniveau kan worden berekend voor situaties waar het geluidsniveau gedurende de dag sterk verschilt. Deze berekening kan getoetst worden aan de randvoorwaarden zoals deze in de Arbeidsomstandighedenwetgeving staan weergegeven.

Een gezondheidsgrens van 80 dB(A)

Geluidsniveaus tot deze waarde worden geacht niet schadelijk te zijn voor de gezondheid. Vanaf dit niveau is de werkgever verplicht het geluid via metingen in kaart te brengen, gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar te stellen, de betrokken werknemers voor te lichten over de gevaren van blootstelling aan schadelijk geluid en ze te instrueren over het gebruik van risicobeperkende maatregelen. Tevens moeten werknemers periodiek in de gelegenheid worden gesteld hun gehoor te laten onderzoeken.

Een actiegrens/gevaargrens van 85 dB(A)

Boven deze grens moet het lawaai worden bestreden, bij voorkeur door maatregelen aan de bron. Het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen is verplicht. Plaatsen waar dit niveau wordt overschreden moeten zijn afgebakend en gemarkeerd.

Geluidsdosis berekenen

Met onderstaand formulier kunt u de geluidsdosis op uw werk berekenen. Gebruik eventueel een decibelmeter app op uw telefoon om een schatting te maken van de geluidsniveaus.

PS: De in het voorbeeld genoemde getallen zijn indicatief. De geluidsniveaus zijn afhankelijk van soort en type machine. Daarnaast is de ruimte waarbinnen de machine is geplaatst van belang. De geluidsniveaus zullen dan ook per situatie verschillen.

Bereken de geluidsdosis op uw werkplek

Of bekijk eerst een voorbeeld.
Werkzaamheden Duur in uren Niveau in dB(A)
Totale duur werkdag (uren) en berekende geluidsdosis (dB(A))