Klimaatpositief ondernemen

Vanuit onze verantwoordelijkheid voor onze omgeving en de zorg voor de wereld zijn we Millennium Partner van Dutch Millennium Foundation.

Dutch Millennium Foundation

Partner Dutch Millennium Foundation

Enkele punten uit de overeenkomst:
Het Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV (NAA) te Assen wil zich concreet en actief inzetten voor de klimaatdoelen door klimaatneutraal te opereren, en tevens om de Millennium Ontwikkelingsdoelen daadwerkelijk te behalen. Klimaatneutraliteit is van belang om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te beperken (compensatie) en op te vangen (adaptatie). De Millennium Ontwikkelingsdoelen zijn acht concrete afspraken die op international niveau gemaakt zijn om de armoede in de wereld te bestrijden. Beide doelen en belangen liggen in elkaars verlengde en zijn sterk met elkaar verweven.

Het NAA onderkent dat je niet zomaar voor deze verantwoordelijkheid kunt weglopen en dat een betere wereld bij jezelf begint. Een ieder kan op zijn of haar plek een bijdrage leveren. Het NAA wil als bedrijf vanuit haar commitment een concrete bijdrage leveren aan een of meerdere van deze doelen. Samen met de Stichting Dutch Millennium Foundation (DMF) wordt hieraan een invulling gegeven en spreken partijen een intentie van meerjarige samenwerking uit.

Bosherstel in Vella Lavella, Salomons Eilanden

Gedurende de laatste decennia hebben de regenwouden in de Salomons eilanden erg geleden onder een niet duurzaam gebruik. Met name Aziatische kapmaatschappijen hebben zich schuldig gemaakt aan de overexploitatie en vernietiging van grote delen van de bossen op deze eilandengroep in de Pacific. Eens strekte het ongerept regenwoud zich uit over een gebied van vele duizenden hectares. Nu echter is het meeste bos uitgekapt of omgevormd naar ander landgebruik. Sommige delen zijn echter nog behouden. In Vella Lavella bijvoorbeeld hebben dorpsbewoners uit Leona zich al meer dan 15 jaar ingezet om hun bosgebied te behouden en te beschermen tegen de Aziatische kapmaatschappijen. Dit doen ze door het bos op een kleine schaal en op een duurzame manier te exploiteren en te gebruiken. Van 1997-2001 is zelfs onder het FSC label ecohout aan de houtmarkt in Nederland geleverd. In 2007 heeft echter het noodlot toegeslagen. Een houtkapmaatschappij uit Maleisië begon illegaal bomen te vellen en uit te slepen. De bewoners in het gebied begonnen een rechtszaak, maar door de vele vertragingen (corruptie) besloten de vrouwen uit het dorp wegblokkades op te richten om de kapmaatschappij tegen te houden. Bijna 3 maanden hebben ze dag en nacht op de wegen doorgebracht en uiteindelijk is de kapmaatschappij onder deze druk uit het gebied vertrokken. Hoewel de actie een groot succes was en uniek in de Pacific, werd een deel van het bos permanent beschadigd. Samen met de Natural Resources Development Foundation (NRDF) en een locale dorps- organisatie (JCDO) hebben de landeigenaren besloten dit deel van hun bosgebied te herstellen. Enerzijds door het bos met groepsgewijze beplantingen te verrijken, anderzijds door bepaalde arealen volledig nieuw in te planten met dezelfde boomsoorten die door de kapmaatschappij zijn geoogst. Een derde deel van dit bosherstelproject is de aanleg van een kleine Teak-plantage op een stuk braakliggend terrein vlakbij het dorp.

Het project: Bosherstel Barakasi land, Vella Lavella:

Het bosherstelproject bestaat uit 3 componenten:

  • Het herstel (rehabilitatie) van overmatig uitgekapt bos;
  • Herplant van locale boomsoorten op open kapvlakten;
  • Beplanting van braakliggend terrein met snelgroeiende boomsoorten (Teak).

Het doel van het project is enerzijds het terugbrengen van het gekapte bos areaal in zijn meest oorspronkelijke staat, anderzijds om de houtproductie voor de toekomst te waarborgen of zelfs te verbeteren. Verwacht wordt dat het rehabilitatieprogramma en de aanplant met lokale boomsoorten ook als model gebruikt zal gaan worden voor bosherstelprogramma’s in andere gebieden in de Salomons Eilanden. Behalve het herstel van het bos en de houtproductie zal het project veel werkgelegenheid brengen. NRDF zal vooral proberen om zoveel mogelijk vrouwen bij het project te betrekken. Zij waren het tenslotte die de kapmaatschappij hebben tegengehouden en herbebossing leent zich uitstekend om uitgevoerd te worden door vrouwen en jeugd.

De resultaten die bereikt zullen worden aan het eind van de vijf jaar zijn:

  • Areaal beschadigd bos van ongeveer 20 hectare verrijkt met beplantingen en onder duurzaam bosbeheer
  • Areaal van 6 hectare aangeplant met locale boomsoorten en onder permanent beheer
  • Areaal van 4 hectare Teak aangeplant op braakliggend terrein. Op korte termijn levert het project vooral werkgelegenheid op.

Op lange termijn (25-60 jaar) speelt de nieuwe houtproductie een rol. Mits goed beheerd kan een Teak plantage van 4 hectare na 25 jaar zo’n 800 m3 aan hout opleveren. De waarde daarvan ligt op dit moment rond de € 200.000. Voor de mensen een goede investering voor de lange termijn, wetende dat er moeilijkere tijden aanbreken door bevolkingsgroei en prijsstijgingen etc. Ook het duurzaam beheerd en aangeplant natuurlijk bos zal zijn waarde bewijzen. Als laatste noemen we de contributie van de bosaanplant en duurzaam bosbeheer aan de CO2 opname in verband met klimaatverandering. Alhoewel het project een klein gebied bestrijkt, omvat het gehele gebied dat duurzaam beheerd wordt in Vella Lavella rond de 1.200 hectare. En ingeval dit project inderdaad een model wordt voor de rest van de eilanden, dan heeft het een nog grotere impact en bijdrage.

NRDF

NRDF begon in 2003 als een reactie op de overexploitatie van de bossen door Aziatische houtkap maatschappijen. De organisatie is actief in 3 verschillende projectgebieden waar ongerept regenwoud nog aanwezig is. NRDF probeert door duurzaam bosbeheer deze gebieden te behouden en te beheren zodat de bevolking er het maximale profijt van kan hebben zonder daarbij het bos teveel aan te tasten. Naast duurzaam bosbeheer organiseert NRDF veel workshops en trainingen en helpt het ook in het opzetten van andere kleine projecten zoals honing, zeep en kleermakerijen voor vrouwengroepen en kleinschalige landbouwprojecten. Ook helpt de organisatie landeigenaren in rechtszaken tegen houtkapmaatschappijen. De organisatie werkt vanuit Gizo, een kleine Provinciehoofdstad in de Western Province in de Salomons Eilanden.