Weg- en railverkeerslawaai

Weg- en railverkeerslawaai zijn overal en altijd aanwezig, ook in de woonomgeving. Daarom stelt de Wet geluidhinder geluidseisen bij aanleg of wijziging van wegen en spoorlijnen en bij de bouw van woningen langs bestaande wegen en spoorlijnen. Dit geldt niet alleen voor autosnelwegen en hogesnelheids(spoor)lijnen maar ook voor mini-rotondes. Een akoestisch onderzoek naar verkeerslawaai kan de situatie aan de geluidseisen toetsen.

Op basis van de verkeersgegevens en de situatie berekent het NAA de geluidsbelasting op woningen en doet onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen zoals stille wegdekken en geluidsschermen. Dit doen we voor wegbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, provincies Groningen, Drenthe en Friesland, maar ook voor gemeenten, projectontwikkelaars of voor particulieren die een nieuwbouwlocatie ontwikkelen.

In gevallen waarin niet of niet geheel aan de grenswaarden wordt voldaan, worden isolatiemaatregelen aan de woningen zelf onderzocht. Het NAA verricht ook bijkomende werkzaamheden zoals onderzoek naar subsidiemogelijkheden en de directievoering bij het uitvoeren van de maatregelen.

Verkeerslawaai meten of berekenen?

Overigens wordt het verkeerslawaai niet vaak gemeten. Op basis van gegevens zoals de aantallen personenauto’s, aantallen zware vrachtauto’s, de rijsnelheid, het wegdek, en dergelijke, kunnen betrouwbaar berekeningen worden uitgevoerd.

Meer informatie over verkeer, de rekenmethodes, achtergronden, wetgeving en dergelijke, staat op de website van Kenniscentrum InfoMil. Op die website kan het wegverkeerslawaai ook worden berekend met behulp van de eenvoudige Standaard-rekenmethode I.

Gerelateerde projecten