Activiteitenbesluit

Heel kort gezegd bevat het Activiteitenbesluit milieubeheer algemene milieuregels voor bedrijven, dus ook regels voor geluid. Hieronder vindt u enkele regels met een korte toelichting daarbij.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing op de meeste bedrijven, de inrichtingen type A en B. De grotere en complexere bedrijven (type C) moeten een omgevingsvergunning aanvragen. Voor bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit zijn direct een aantal regels van toepassing. De regels voor geluid staan in Afdeling 2.8. Geluidhinder, de geluidsgrenswaarden staan in Artikel 2.17. Deze grenswaarden zijn:

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax,
veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de
inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en
in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de
in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a
 07.00‑19.00 uur
 19.00‑23.00 uur
 23.00‑07.00 uur
 LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen
 50 dB(A)
 45 dB(A)
 40 dB(A)
 LAr,LT in in‑ en aanpandige gevoelige gebouwen
 35 dB(A)
 30 dB(A)
 25 dB(A)
 LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen
 70 dB(A)
 65 dB(A)
 60 dB(A)
 LAmax in in‑ en aanpandige gevoelige gebouwen
 55 dB(A)
 50 dB(A)
 45 dB(A)

Overigens zijn er de nodige ontheffingen en uitzonderingen op deze regels. Zo is bijvoorbeeld de grenswaarde van het maximaal geluidsniveau LAmax in de dagperiode niet van toepassing op laad- en losactiviteiten. De regels worden ook anders voor inrichtingen op een bedrijventerrein of voor agrarische inrichtingen.

De website van het Kenniscentrum InfoMil geeft uitgebreide informatie over het Activiteitenbesluit inclusief links naar de tekst van het besluit.