Geluidsspectrum horeca en laagfrequent geluid

Voor nagenoeg alle horeca-inrichtingen worden geluidsgrenswaarden gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Zo is bijvoorbeeld de strengste grenswaarde op de gevel van woningen 40 dB(A) in de nachtperiode tussen 23:00 en 07:00 uur. Daar komt dan nog bij dat voor gemeten muziekgeluid een strafcorrectie geldt van +10 dB vanwege de hinderlijkheid, waarmee de grenswaarde voor muziekgeluid in feite nog 10 dB strenger is. De grenswaarden zijn daarmee relatief streng.

Het soort muziekgeluid

In het verleden werd voor de muziek uitgegaan van het “standaard popmuziek spectrum” (de lichtblauwe lijn in de onderstaande grafiek). Dat is een gemiddeld spectrum van het geluid voor allerlei typen popmuziek. Door de loop der jaren is het spectrum van het geluid duidelijk opgeschoven naar laagfrequent. Met de huidige muziekinstallaties kan dat, en daar wordt dan ook gebruik van gemaakt. Zo is het geluid van housemuziek veel meer laagfrequent. In de onderstaande grafiek (bron: Nederlandse Stichting Geluidshinder) is dit weergegeven.

De richtlijn van de NSG is van 2015. Deze muziekspectra worden in de onderzoeken van ons bureau gebruikt. De invoering van deze spectra was nodig vanwege de verschuiving van het muziekgeluid naar laagfrequent, en daarmee ook voor een goede beoordeling van de activiteiten en bedrijven met muziek.

Bij een bepaalde vorm van muziek zijn de lage tonen belangrijk, denk aan een dancefeest waarbij het basritme, bijbehorend volume en zelfs het voelen een onderdeel van de beleving is. En juist bij de lagere frequenties is de geluidsisolatie van een gebouw minder, waardoor de bekende “basdreunen” hoorbaar zijn. Daar komt nog bij dat de geluidsoverdracht naar de omgeving laagfrequent goed is, zodat ook op grote afstand van een festival geklaagd wordt over de basdreunen.

En let wel dat de A-weging, de gevoeligheid van het menselijk gehoor, ook al is verwerkt in de bovenstaande grafiek. Bij een frequentie van 63 Hz is deze A-weging maar liefst -26 dB. Anders gezegd, we ervaren het geluid als 80 dB, maar in werkelijkheid is het 106 dB. De werkelijke energie van de bastonen ligt dus erg hoog, en daarom dragen deze ook zo ver.

Om de hinder van laagfrequent geluid te voorkomen wordt naast een dB(A) waarde nu ook wel een dB(C) waarde vastgelegd. In de praktijk ligt deze vaak op 12 tot 15 dB boven de waarde in dB(A). Hiermee wordt in ieder geval een grens gesteld aan het laagfrequent geluid die recht doet aan de beleving van de hinder.