Berekening geluidssituatie en slagschaduw windmolenpark

Voor windmolenparken berekenen we niet alleen de geluidssituatie, maar onderzoeken we ook de eventuele hinder als gevolg van slagschaduw. Of we voeren achteraf geluidsmetingen uit aan de windturbine ter controle van de geluidsvoorschriften.

Berekening geluidssituatie en slagschaduw windmolenparkHet plaatsen van windmolens heeft invloed om de omgeving. Windmolens moeten zo weinig mogelijk overlast veroorzaken voor omwonenden.

Geluidssituatie

Een windturbine veroorzaakt geluid als gevolg van de draaiende rotorbladen en als gevolg van de onderdelen zoals de generator en de tandwielkast. Een windturbine of windpark valt onder de werkingssfeer van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit).

Op grond van dit besluit geldt voor het geluid van het windpark een grenswaarde voor het Lden van 47 dB en voor het Lnight van 41 dB op de gevel van gevoelige gebouwen en op de grens van gevoelige terreinen. De grenswaarde is dus een jaargemiddelde waarde.

Afhankelijk van de windsnelheid produceert een windmolen meer of minder geluid. Op basis van de geproduceerde hoeveelheid geluid per windsnelheid en het windaanbod kan het geluidsniveau bij de woningen worden berekend. De berekende waarde kan worden getoetst aan de geluidsgrenswaarden.

Slagschaduw

Wanneer de zon op de draaiende rotor van een windturbine schijnt, dan geeft dit een bewegende schaduw. Als deze slagschaduw op een raam van een woning valt, dan kan dat hinderlijk zijn. In het Activiteitenbesluit staat hoe vaak en hoe lang per dag de slagschaduw van een windturbine een woning mag raken.

Wanneer uit de berekening blijkt dat dit langer duurt dan is toegestaan, dan moet de windturbine voorzien zijn van een stilstandvoorziening. Deze voorziening schakelt de windturbine uit op de momenten dat slagschaduw ter plaatse van woningen of andere gevoelige bestemmingen optreedt.