Zone, geluidszone (industrie)

Op grond van de Wet geluidhinder in het bestemmingsplan vastgelegd gebied rond een industrieterrein waarbuiten de geluidsbelasting ten gevolge van dat industrieterrein als geheel niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) [Handreiking].