Weg

Een voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande weg of pad, met inbegrip van de daarin liggende bruggen of duikers [artikel 1 Wet geluidhinder].