Industrieterrein

Het gebied dat planologisch bestemd is voor industriële doeleinden. In de Wet geluidhinder gehanteerd voor een gezoneerd industrieterrein.