Geluidsbelasting in dB vanwege een weg

De geluidbelasting in Lden op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van een jaar [artikel 1 Wet geluidhinder], de grootheid waarin de geluidbelasting in de referentie- en toekomstige situatie wordt uitgedrukt.